info@farmitan.com 021 88867957

بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی

فعالیت های شرکت فرمیتن در زمینه بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی

مشاهده

شهرسازی

فعالیت های شرکت فرمیتن در زمینه شهرسازی

مشاهده

معماری

فعالیت های شرکت فرمیتن در زمینه معماری

مشاهده

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

فعالیت های شرکت فرمیتن در زمینه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

مشاهده

فرمیتن طرح نگار

دارای گواهی پایه سه در چهار رشته ی شهرسازی، ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی، معماری ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی می باشد.

می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید!


مشتریان ما